Yapı kullanım izni alan vilların tapu değeri arttı!
Ya­pı kul­la­nım izin bel­ge­le­rin­de­ki son ve­ri­ler, gay­ri­men­kul fi­yat­la­rı­nın or­ta­la­ma­da çok faz­la yükselmediği­ni, bu­na kar­şın vil­la ve trip­leks tar­zı tek da­ire­li ba­ğım­sız bi­rim­le­rin fi­yat­la­rı­nın art­tı­ğı­nı orta­ya koy­du.Yüz­de 25,9 ar­tış var

2014’te ya­pı kul­la­nım izin bel­ge­si alan 24 bin 457 vil­la­nın top­lam ta­pu de­ğe­ri 3 mil­yar 602 mil­yon li­ra iken, bu de­ğer 2015'te 3 bin 119 vil­la için 578 mil­yon 204 bin li­ra ol­du. Böy­le­ce vil­la ba­şı­na dü­şen fi­yat 2014’te 147 bin 281 li­ra­dan 2015’te yüz­de 25,87 ar­tış­la 185 bin 388 li­ra­ya çık­tı. An­cak fi­yat­lar bi­rim başı­na yük­sel­se de ta­pu de­ğe­ri ile ger­çek sa­tış ra­ka­mı ara­sın­da uçu­rum ol­du­ğu gö­rül­dü. Uz­man­la­ra gö­re vil­la fi­yat­la­rı 2-3 mil­yon do­lar­dan baş­lı­yor ve 35-40 mil­yon do­la­ra ka­dar çı­kı­yor. Bu da ta­pu ka­yıt­la­rın­da tek da­ire­li ko­nut­la­rın fi­yat­la­rı­nın nor­mal sa­tış fi­ya­tı­nın al­tın­da kay­da geç­ti­ği­ni gös­te­ri­yor. Dü­şük fiyatlarla kay­da ge­çen vil­la­lar için böy­le­ce öde­nen ta­pu ve em­lak ver­gi­si de da­ha dü­şük olu­yor.


Met­re­ka­re­ler bü­yü­dü

Ya­pı kul­la­nım iz­ni alı­nan vil­la­la­rın, kul­la­nım alan­la­rı­nın da bü­yü­dü­ğü dik­kat çek­ti. 2014 yı­lın­da ya­pı­lan vil­la­la­rın top­lam yü­zöl­çü­mü 4 mil­yon 742 bin 490 met­re­ka­re iken ra­kam 2015’te 717 bin 788 met­re­ka­re ol­du. 2014’te 194 met­re­ka­re olan bü­yük­lük bu yıl 230 met­re­ka­re­ye ulaş­tı.


Yabancı alımları etkili


Vil­la ve trip­leks tar­zı ko­nut­la­ra il­gi­de Kör­fez ül­ke­le­ri­nin de et­ki­li ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Re­max gayrimenkul da­nış­ma­nı Ev­rim Kır­mı­zı­taş, bü­yük eve alış­kın olan Suu­di Ara­bis­tan, Ku­veyt ve Du­ba­i gi­bi ül­ke­ler­den ai­le­le­rin son yıl­lar­da Tür­ki­ye­’den edin­di­ği ko­nut­la­rın bu tür ba­ğım­sız ya­pı­lar­dan oluş­tu­ğu­nu söy­le­di. Fi­yat­la­rın böl­ge­si­ne ko­nu­mu­na ve özel­lik­le­ri­ne gö­re de­ğiş­ti­ği en dü­şük vil­la­nın 2 mil­yon do­lar ol­du­ğu ak­ta­rıl­dı.


Apartmanda artış sınırlı

Ay­nı dö­nem­de bir­den faz­la ko­nu­tu için­de ba­rın­dı­ran si­te ve apart­man da­ire­le­rin­de ise bi­rim ba­şı­na sa­tış de­ğer­le­ri bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 4,93 ar­ta­rak 121 bin 942 li­ra ol­du. TÜ­İK ve­ri­le­ri­ne gö­re ge­çen yıl 740 bin 325 apart­man da­ire­si için ya­pı kul­la­nım izin bel­ge­si alın­dı. Kul­la­nım iz­ni alı­nan ko­nut­la­rın toplam de­ğe­ri 86 mil­yar 32 mil­yon li­ra ola­rak he­sap­lan­dı. Bu yıl ya­pı kul­la­nım iz­ni alı­nan ko­nut sa­yı­sı 151 bin 47, ko­nut­la­rın de­ğe­ri 18 mil­yar 418 mil­yon li­ra ol­du.


Ko­nut alı­cı­sı güç­len­di

Ko­nut ba­şı­na dü­şen fi­yat ar­tı­şı yüz­de 4,93 ar­ta­rak 116 bin 209 li­ra­dan 121 bin 942’ye yük­sel­di. Ko­nut üre­ti­ci­le­ri bu dö­nem­de ce­bin­de pa­ra­sı olan ko­nut alı­cı­sı­nın eli­nin güç­lü ol­du­ğu­nu ve bu tarz ko­nut­la­rın fi­ya­tı­nın art­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.


Diziler de etkili oluyor

Ar­tan ha­ne­hal­kı ge­lir­le­ri­nin vil­la öz­le­mi­ni ger­çe­ğe dö­nüş­tür­dü­ğü­ne dik­kat çe­ken Arı­kan Ya­pı Baş­ka­nı Ha­bip Arı­kan, di­zi­le­rin de vil­la ta­le­bi­ni öne çek­ti­ği­ni söy­le­di. Arı­kan; “Di­zi­ler ge­nel­de vil­la­lar­da çekiliyor. Bu­ra­da­ki ra­hat­lık ve kon­for vil­la sa­tış­la­rı­nı ar­tı­rı­yor. Ni­te­kim ül­ke­miz­de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar bi­ze yüz­de el­li­nin üze­rin­de ki­şi­nin ha­vuz­lu ve müs­ta­kil bir ev­de otur­ma ha­ya­li­ne sa­hip ol­du­ğu­nu gösteriyor. Ço­cuk­lu ai­le­le­rin özel­lik­le ter­cih et­ti­ği bu ya­şam bi­çi­mi ai­le içi sos­yal­leş­me­ye de po­zi­tif etkiler ya­pı­yo­r” de­di.Bugün/Emine Acar

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner109

banner108