Uzundere kentsel dönüşümün ilk ihalesi 16 Haziran'da!
Uzundere'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesinin ilk ihale tarihi 16 Haziran 2016 olarak planlanıyor.

65 milyon bedele sahip Uzundere kentsel dönüşüm projesinin ilk ihalesi 
313 konut yer alıyor. Karabağlar'da Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerindeki 32 hektarlık alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi ilk etabında “yüzde 100 uzlaşma” sağlayarak yapım ihalesine çıkılıyor.İhale kapsamında firmalar, Uzundere Mahallesi'ndeki 12 bin 809 metrekare alanlı iki adada 280 konut ve 33 işyeri ile 44 bin 345 metrekare inşaat için teklif verecekler. 9 bloktan oluşan iki adada büyüklükleri 68 ile 131 metrekare arasında değişen, 2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı konut tipleri bulunuyor. İş yerlerinin büyüklükleri ise 30 metrekare ile 230 metrekare arasında değişiyor. 


1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete ilanı şu şekildedir;

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Büyükşehir Belediyesinden:
İhaleye Konu İşin;

Adı: İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi I. Etap 11183 Ada-5 ve 11185 Ada-7 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği: İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi, 11183 ada 5 Parsel ile 11185 ada 7 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi: 450 gün

Yeri ve Miktarı
İl:İzmir
İlçe:Karabağlar
Mahalle:Uzundere
Ada No:11183
Parsel No:5
Arsa Alanı (m2):5.982,00
Proje İnşaat Alanı (m2):20.726,33

İl:İzmir
İlçe:Karabağlar
Mahalle:Uzundere
Ada No:11185
Parsel No:7
Arsa Alanı (m2):23.520,53
Proje İnşaat Alanı (m2):23.520,53

İhale kapsamında ada-parsel metrekare toplamı
Arsa Alanı (m2): 12.809,00
Proje İnşaat Alanı (m2): 44.246,86

Asgari Şartlar:
İdarece, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında "Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında" yapılan uzlaşma görüşmeler neticesinde sözleşme imzalanan hak sahiplerine teslim edilecek olan ve İdari Şartname eki Paylaşım Cetveli’nde belirtilmiş olan bağımsız bölümler; ihalede aranacak asgari şarttır.

11183 ada 5 parsel ve 11185 ada 7 parsel Bağımsız Bölüm Sayıları:

İdare Payı : 139 konut + 9 işyeri = 148 bağımsız bölüm
Yüklenici Payı : 141 konut + 24 işyeri = 165 bağımsız bölüm
Toplam : 280 konut + 33 işyeri = 313 bağımsız bölüm
Tahmin Edilen Bedel: 64.524.862,57 TL (KDV dahil)(Altmışdörtmilyonbeşyüzyirmidörtbinsekizyüzaltmışikiliraelliyedikuruş)
Geçici Teminat Miktarı: 1.935.745,88 TL.(Birmilyondokuzyüzotuzbeşbinyediyüzkırkbeşliraseksensekizkuruş)
İhale Dosyası Satış Bedeli: 300,00- TL (Üçyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yer :
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:1 /113 no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat:
Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri arası

İhale için son evrak verme tarihi ve saati:
Tarih: 16.06.2016
Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:1/113 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması) ve saati:
Tarih: 16.06.2016
Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer) adresi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması) Tarih ve saati:
Tarih: 30.06.2016
Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1/113 no lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,
1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,
1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi,
1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,
1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,
1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,
1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,
1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu
b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu
2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen veya mülkiyetinde bulunan arsalara yapılan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.
1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.
1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF
2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konacaktır.
2.2. İdare payı olarak kalacak bağımsız bölümler ihale için asgari şartı olarak belirlenmiştir. İstekliler asgari şartın üstüne Türk Lirası olarak nakit para teklifinde bulunacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.


Ayfer ERDOĞAN / EmlakSayfası.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner109

banner108